Photo of Fenton Fire Hall

MARGHERITA Fresh mozzarella, tomato basil sauce & fresh basil — 13.50